РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

 
20.09.2019г. Информация за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 01.09.2019 г. – 15.09.2019 г. от мониторинга на РЗИ-Варна, може да прочетете тук »

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ - ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА

 
17.09.2019г. В Министерство на здравеопазването към 25.08.2019 г. са съобщени и лабораторно потвърдени 5 случая на Западнонилска треска в България, като 1 от тях е внесен, а другите 4 случая са с анамнестични данни за ухапване от комари в страната, по местоживеене. Информация за вируса Западнонилска треска >>>

» БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

 
17.09.2019г. За трети път през 2019 г. ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза в лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата във всички областни градове на страната... Mоже да прочетете тук »

» СЪОБЩЕНИЕ

 
30.08.2019г. За коректното изработване на постъпилите проби, съгласно изискванията на стандартите, предварително Ви уведомяваме, че във връзка с предстоящите почивни дни, проби за лабораторен анализ - води, храни, козметика, смивове за микробиологичен анализ, няма да се приемат в приемната на РЗИ-Варна, стая 30, на следните дати: 04.09.2019г., 05.09.2019г., 19.09.2019г. и 20.09.2019г.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ, КОИТО НЕ СА ЗАЧИСЛЕНИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩА МЕДИЦИНА”

 
28.08.2019г. В РЗИ-Варна постъпи писмо от д-р Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването, относно броя на местата за специализанти по „Обща медицина” за лекари без специалност „Обща медицина” или лекари с придобита друга специалност, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ по §6, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за лечебните заведения по реда на Наредба № 15/02.07.2008 г за придобиване на специалност „Обща медицина”. Пълния текст можете да прочетете тук. | Заповед РД-19-4/16.08.2019г.

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 


» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ГРАД ВАРНА

 
20.08.2019г. В изпълнение дейностите по Програма ”Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и стартирането на лятна АНТИСПИН кампания от 15.08. до 15.09.2019г., Ви информираме, че РЗИ-Варна ще участва със следните дейности: | Информация за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

 
09.08.2019г. Информация за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 16.07.2019 г. – 31.07.2019 г. от мониторинга на РЗИ-Варна, може да прочетете тук. »


» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТ ВАРНА

 
26.07.2019г. Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, относно резултати от извършено наблюдение на представянето на административните структури по метода „таен клиент” и препоръки относно представянето на Услуга №2681 „Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство”, Ви предоставяме следната информация тук. >>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 
07.06.2019г. В РЗИ-Варна постъпи писмо на електронната поща с вх. №03-490/06.06.2019 г. от г-н Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, относно изпълнението на разпоредбите на чл.98 от Закона за лечебните заведения (в сила от 01.04.2019 г.).
В тази връзка е необходимо в срок до 13.06.2019г. да предоставите на посочените по-долу електронни пощи следната информация .... Повече - прочетете тук >>>

Утвърден ценоразпис - образец

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 
05.06.2019г. Уважаеми колеги, във връзка със съобщението от 08.05.2019г. за новата тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, промяната в реда на регистрация и новата банкова сметка, Ви уведомяваме, че Административни услуги:
  • 1335 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища
  • 1659 - Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища
имат нови процедури и форми на заявяване:

нова бланка за регистрация 2 | нова бланка за промяна 3 | нова бланка за промяна 3a

Напомняме за новата Банкова сметка на ИА „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа на таксите:
IBAN: BG61BNBG96613100130101
BIC: BNBGBGSD
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА