РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

 
17.05.2019г. Информация за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 16.04.2019 г. – 30.04.2019 г. от мониторинга на РЗИ-Варна, може да прочетете тук. »

» 17 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА ’2019

 
16.05.2019г. РЗИ – Варна Ви информира, че 17 май е Световният ден на хипертонията.
На 17 май 2019 година, от 11:00 до 18:00ч., гражданите на град Варна на площад „Независимост“ (пред Операта) ще бъдат безплатно консултирани за проблемите свързани с хипертонията; ще получат информационни материали с нормите на поведение при артериална хипертония; ще се правят безплатни измервания на тегло и кръвно налягане на желаещите. Информация за кампанията >>>

» СЪОБЩЕНИЕ

 
15.05.2019г. За коректното изработване на постъпилите проби, съгласно изискванията на стандартите, предварително Ви уведомяваме, че във връзка с предстоящите почивни дни, проби за лабораторен анализ - води, храни, козметика, смивове за микробиологичен анализ и материали за здравни книжки, ще се приемат до 21.05.2019г. включително. На 27.05.2019г. ще се възстанови приема на проби в приемните на РЗИ-Варна.

» ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДДД ДЕЙНОСТИ

 
10.05.2019г. РЗИ-Варна и ОДБХ-Варна съвместно организират провеждането на квалификационен курс за изпълнители на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от 10.06.2019 г. – 18.06.2019 г. Лекционният курс ще се проведе на територията на РЗИ-Варна от 09:00 до 17:00 часа.
Необходими документи:
  1. Заявление за включване в курс на обучение, до Директора на РЗИ-Варна, по образец.
  2. Копие от диплома за завършено средно образование за участниците в курса.
  3. Актуална снимка на заявителя.
  4. Документ за платена такса.
Подаването на заявления за участие се извършва в сградата на РЗИ-Варна на адрес: ул. „Брегалница” №3, ет. 1, ст. 27 – „Звено за административно обслужване“.
 За повече информация – тел: 052/665 227 и 052/665 220

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 
08.05.2019г. Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че с ПМС № 88 от 24.04.2019 г. е приета нова тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
Тарифата е обнародвана в Държавен вестник бр. 35 от 30.04.2019 г.
Банковата сметка на ИА „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа на таксите е:

IBAN: BG61BNBG96613100130101
BIC: BNBGBGSD
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ОПЛ

 
26.02.2019г. На 25.02.2019г. в РЗИ-Варна, от Инфекциозна клиника към МБАЛ ”Света Марина”, бе съобщено за първи случай на морбили във Варненска област. Заболялата е жена на 40 годишна възраст. Припомняме на родителите ....>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
22.02.2019 г. Във връзка със създалата се епидемична ситуация с морбили в страната, Ви уведомяваме следното:

Всеки гражданин ( на възраст >18г.), който не е наясно със своя имунизационен статус спрямо морбили, може да го узнае чрез изследване на кръвна проба за титър на антителата (клас IgG) срещу морбили. Това може да бъде направено в немалко от лабораториите във Варна. При отрицателен титър или желание за имунизация/реимунизация, ваксината може да бъде поставена от ОПЛ на всеки и в Имунизационния кабинет на РЗИ-Варна, като биопродукта трябва да бъде закупен предварително от аптечната мрежа чрез заявка.

Припомняме на всеки, че ваксината е въведена след 1969г. Хората родени преди това могат да имат имунитет само, ако са преболедували от морбили.

» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОРБИЛИ

 
20.02.2019г. Уважаеми родители,
По повод на създалата се епидемична ситуация с морбили у нас, е необходимо Вашето съдействие, за да не допуснем разпространение на една тежка инфекциозна болест, която у неимунизираните лица често протича с усложнение, стигащи понякога и до инвалидизация. Информация за заболяването тук >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 
25.01.2019г. В РЗИ – Варна е получено писмо с вх. №03-76/18.01.2019 г. от Жени Начева – Заместник-министър на здравеопазването, относно: нова процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР). Подробна информация тук>>>

» ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ И ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

 
07.01.2019г. При подаване на документи за явяване на ТЕЛК лицата попълват заявление-декларация по образец във фоайето на първия етаж. Съгласно чл.57, ал.2 от ПУОРОМЕРКМЕ (ДВ бр.34/04.05.2010г.)документите са: Заявление-декларация – 2бр.или 1 бр. индигирано; Медицински протокол на ЛКК или медицинско направление на ТЕЛК от личен лекар – оригинал; Резултат от направени изследвания – копия; Последно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие; Протоколи на НОИ за извършено проучване на условията на труд, по повод професионално заболяване и трудова злополука, и разпореждане на НОИ за трудова злополука – оригинали; Други медицински документи – епикризи, преписи от истории на заболяването, преписи от съдебно-медицински протоколи и други – копия. Документите се приемат на първия етаж в сградата на РЗИ, стая 101.
Заявление-декларация

» ОБЩИ И СПЕЦИАЛИЦИАЛИЗИРАНИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ

 
07.01.2019г. Заповеди за ЛККомисиите се издават от РЗИ на основание на: чл.104, ал.1 от Закон за здравето и чл.7, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинска експертиза и на РКМЕ.
Предложение за състав на ЛКК
Предложение за промяна в състав на ЛКК

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА

 
03.01.2019г. На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ - индивидуални и групови практики за първична медицинска и дентална помощ, индивидуални и групови практики за специализирана медицинска и дентална помощ, МЦ, МДЦ, ДЦ, ДКЦ,СМДЛ и СМТЛ.

Формуляри за годишно отчитане през 2019 г. на дейността на лечeбните заведения през 2018 г. може да изтеглите от тук »
При липса на техническа или комуникационна осигуреност, бланки за годишните отчети могат да се получат в РЗИ - Варна, Дирекция “Медицински дейности”, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, ет 5, стая 511, тел.:052/665-275, г-жа Н. Дякова и г-жа Н. Стефанова.
Срокът за представяне на отчетите за 2018 г. в РЗИ - Варна е 01.02.2019 г.!!!

Напомняме Ви, че във връзка с чл. 20 на Наредба №2 на МЗ от 01.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на български граждани, е необходимо да изпратите обобщено сведение за броя на лекуваните чужденци по страни за 2018 г. в срок до 21.01.2019 г. по електронен път на електронния адрес на РЗИ – Варна: office@rzi-varna.com, като прикачен файл във формат Excel или на хартиен носител на адрес: гр. Варна, ул. “Брегалница” № 3.
Приложение във формат Excel: „Сведение за оказаната медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани през 2018 година”


» ИЗСЛЕДВАНИЯ

 
03.12.2018 г. Съгласно чл. 32, ал. 2 т. 29 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции Устройствения правилник на РЗИ /публ.ДВ бр.6/18.02.2011 г. изм. и доп. ДВ. бр.89/2016 г. /отдел „Медицинска паразитология” и отдел „Микробиология и вирусология” извършват диагностични паразитологични, микробиологични и вирусологични изследвания, поискани от физически и юридически лица, по профилактични, епидемиологични и клинични показания.
Исканията за паразитологични изследвания се подават в приемната на отдел „Медицинска паразитология”, стая № 706, етаж 7, а манипулациите за вземане на кръв и приемане на клинични материали за микробиологични и вирусологични изследвания се извършват на 10 етаж стая 1002.
Бланки

» ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ И ДЕЙНОСТИ

 
03.12.2018 г. На основание Чл. 35., ал.2 т.1, буква „в“от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции (В сила от 18.01.2011 г., издаден от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г) Дирекция "Лабораторни изследвания" извършва лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица:
- Лабораторни изпитвания на храни, води, козметични продукти по химични и микробиологични показатели
- Физични измервания на фактори на жизнената среда – шум, осветление, микроклимат, нейонизиращи лъчения.
Заявките се подават в ст.№ 30, ет.1
Бланки