РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

 
01.01.2011г. Информация за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 16.03.2019 г. – 31.03.2019 г. от мониторинга на РЗИ-Варна, може да прочетете тук. »

» СЪОБЩЕНИЕ

 
08.04.2019г. За коректното изработване на постъпилите проби, съгласно изискванията на стандартите, предварително Ви уведомяваме, че във връзка с предстоящите почивни дни, проби води, храни, козметика, смивове за микробиологичен анализ и материали за здравни книжки, ще се приемат до 22.04.2019г. включително, на 30.04.2019г. и от 07.05.2019г. ще се възстанови приема на проби в приемните на РЗИ-Варна.


» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ОПЛ

 
26.02.2019г. На 25.02.2019г. в РЗИ-Варна, от Инфекциозна клиника към МБАЛ ”Света Марина”, бе съобщено за първи случай на морбили във Варненска област. Заболялата е жена на 40 годишна възраст. Припомняме на родителите ....>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
22.02.2019 г. Във връзка със създалата се епидемична ситуация с морбили в страната, Ви уведомяваме следното:

Всеки гражданин ( на възраст >18г.), който не е наясно със своя имунизационен статус спрямо морбили, може да го узнае чрез изследване на кръвна проба за титър на антителата (клас IgG) срещу морбили. Това може да бъде направено в немалко от лабораториите във Варна. При отрицателен титър или желание за имунизация/реимунизация, ваксината може да бъде поставена от ОПЛ на всеки и в Имунизационния кабинет на РЗИ-Варна, като биопродукта трябва да бъде закупен предварително от аптечната мрежа чрез заявка.

Припомняме на всеки, че ваксината е въведена след 1969г. Хората родени преди това могат да имат имунитет само, ако са преболедували от морбили.

» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОРБИЛИ

 
20.02.2019г. Уважаеми родители,
По повод на създалата се епидемична ситуация с морбили у нас, е необходимо Вашето съдействие, за да не допуснем разпространение на една тежка инфекциозна болест, която у неимунизираните лица често протича с усложнение, стигащи понякога и до инвалидизация. Информация за заболяването тук >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ!

 
13.02.2019 г. На 14.02.2019г. в РЗИ - Варна ще се проведе ” Ден на отворените врати” за безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в сградата на РЗИ-Варна на ет. 5 ст. № 501 в кабинет КАБКИС : четвъртък от 9-12ч и 12.30-16ч. под мотото „Узнай своя статус”, в изпълнение дейностите на Национална АНТИСПИН кампания по повод „ Свети Валентин - Ден на влюбените „ .

» ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ОПЕРАТИВНА КОМИСИЯ

 
04.02.2019 г. Днес 04.02.2019г. в РЗИ - гр. Варна се проведе четвъртото за годината заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ. След изнесената от Директора на Дирекция „НЗБ” в РЗИ - Варна д-р Янка Драганова информация за снижаване нивото на заболяемостта и намаляване интензитета на разпространение на острите респираторни инфекции и грип на територията на Област Варна, и последвалото обсъждане от членовете на комисията се взеха решения за отмяна на Грипната епидемия на територията на Община и Област Варна считано от 05.02.2019г. и разпоредените противоепидемични мерки, с изключение на следните...

» ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ОПЕРАТИВНА КОМИСИЯ

 
29.01.2019г. В РЗИ - гр. Варна се проведе третото за годината заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ. След изнесената от Директора на Дирекция „НЗБ” в РЗИ - Варна д-р Янка Драганова информация за заболеваемостта от грип и ОРЗ за периода 21.01 - 27.01.2019г. и последвалото обсъждане от членовете на комисията се взеха решения за удължава срока на разпоредените противоепидемични мерки на територията на Община и Област Варна. Противоепидемичните мерки са както следва...

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 
25.01.2019г. В РЗИ – Варна е получено писмо с вх. №03-76/18.01.2019 г. от Жени Начева – Заместник-министър на здравеопазването, относно: нова процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР). Подробна информация тук>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА

 
22.01.2019г. Във връзка с обявяване на епидемия от грип и ОРЗ, Ви предоставяме номерата на Заповеди за преустановяване на учебно - възпитателния процес на територията на Община Варна и Област Варна:
Заповед № РД-03-11 / 22.01.2019г. - за Община Варна;
Заповед № РД-03-12 / 22.01.2019г. - за Област Варна.

» ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ОПЕРАТИВНА КОМИСИЯ

 
21.01.2019г. В РЗИ - гр.Варна се проведе второто за годината заседание на Областната оперативна комисия за ръковоство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ. След изнесената от Директора на Дирекция НЗБ в РЗИ-Варна д-р Я.Драганова информация за заболяемостта от грип и ОРЗ за периода 14 - 20.01.2019г. се взеха следните решения за незабавни противоепидемични мерки:

» ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ И ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

 
07.01.2019г. При подаване на документи за явяване на ТЕЛК лицата попълват заявление-декларация по образец във фоайето на първия етаж. Съгласно чл.57, ал.2 от ПУОРОМЕРКМЕ (ДВ бр.34/04.05.2010г.)документите са: Заявление-декларация – 2бр.или 1 бр. индигирано; Медицински протокол на ЛКК или медицинско направление на ТЕЛК от личен лекар – оригинал; Резултат от направени изследвания – копия; Последно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие; Протоколи на НОИ за извършено проучване на условията на труд, по повод професионално заболяване и трудова злополука, и разпореждане на НОИ за трудова злополука – оригинали; Други медицински документи – епикризи, преписи от истории на заболяването, преписи от съдебно-медицински протоколи и други – копия. Документите се приемат на първия етаж в сградата на РЗИ, стая 101.
Заявление-декларация

» ОБЩИ И СПЕЦИАЛИЦИАЛИЗИРАНИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ

 
07.01.2019г. Заповеди за ЛККомисиите се издават от РЗИ на основание на: чл.104, ал.1 от Закон за здравето и чл.7, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинска експертиза и на РКМЕ.
Предложение за състав на ЛКК
Предложение за промяна в състав на ЛКК

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА

 
03.01.2019г. На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ - индивидуални и групови практики за първична медицинска и дентална помощ, индивидуални и групови практики за специализирана медицинска и дентална помощ, МЦ, МДЦ, ДЦ, ДКЦ,СМДЛ и СМТЛ.

Формуляри за годишно отчитане през 2019 г. на дейността на лечeбните заведения през 2018 г. може да изтеглите от тук »
При липса на техническа или комуникационна осигуреност, бланки за годишните отчети могат да се получат в РЗИ - Варна, Дирекция “Медицински дейности”, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, ет 5, стая 511, тел.:052/665-275, г-жа Н. Дякова и г-жа Н. Стефанова.
Срокът за представяне на отчетите за 2018 г. в РЗИ - Варна е 01.02.2019 г.!!!

Напомняме Ви, че във връзка с чл. 20 на Наредба №2 на МЗ от 01.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на български граждани, е необходимо да изпратите обобщено сведение за броя на лекуваните чужденци по страни за 2018 г. в срок до 21.01.2019 г. по електронен път на електронния адрес на РЗИ – Варна: office@rzi-varna.com, като прикачен файл във формат Excel или на хартиен носител на адрес: гр. Варна, ул. “Брегалница” № 3.
Приложение във формат Excel: „Сведение за оказаната медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани през 2018 година”