РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» ИНФОРМАЦИЯ - ЛИЧНИ ЛЕКАРИ «

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН

21.01.2020 г.
» НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ


   Уважаеми колеги,

   С цел създаване на добра организация при отчитането на дейностите по имунопрофилактика за III-то тримесечие на 2019 г.свързани с всички извършени задължителни, целеви, препоръчителни и по национални програми имунизации и реимунизации и приложени биопродукти за постекспозиционна профилактика, Ви уведомявам:

1. Всеки ОПЛ следва да избере една от двете опции за отчитане на дейностите по имунопрофилактика:
-  отчитане по електронен път ,чрез изтегляне, попълване на отчетните данни и изпращане на електронен адрес: [email protected]
-  или отчитане на хартиен носител  в РЗИ-Варна, от 16.09.2019г. - 20.09.2019г.  отдел „ Противоепидемичен контрол”, след предварително записани  дата и час, на телефон 052/665-220; 052/665-227.

Попълнените отчетни документи -

 • Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 15/12.05.2005г.за имунизациите в РБ –"Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика"
 • Приложение № 7а към чл. 13, ал. 2 и ал. 3 на Наредба № 15/12.05.2005г.за имунизациите в РБ  – "Отчет за изразходваните биопродукти в дози" 

 • изпратете на посочения по горе електронен адрес или отчетете в РЗИ Варна, най-късно до 02.10.2019г.

  2. ОПЛ могат да получат биопродукти по заявка за четвърто тримесечие на 2019г от отдел „Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Варна в периода от 09.10.2019 г. до 16.10.2019 г. вкл. от 09.00-12.00ч. 12.30-16.30ч., при стриктното спазване на хладилна верига при транспорт и съхранение на ваксините.
  Получаване на биопродукти от упълномощено лице става след представено пълномощно. Раздаването ще се извърши  след предварително записани дата и час на телефон 052/665-220; 052/665-227.

  3. Задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат отлагани при наличие на медицински противопоказания, съгласно Приложение №10 от Наредба 15 за имунизациите в РБ. Редът и начинът за освобождаване на подлежащи от задължителни за възрастта им  имунизации (реимунизации), са както следва:

  3.1. Отлагането по медицински противопоказания се извършва от  лекар, обслужващ новородените в лечебно заведение за болнична помощ; от ОПЛ след консултация и становище от лекар специалист по основното заболяване, с изключение отлагането при
  остри инфекциозни заболявания, включително в периода на рековалесценция или фебрилни състояния, при които не се изисква мнение от лекар специалист. Отлагането се отразява в епикризата или обменната карта на новороденото или амбулаторен лист или в ЛАК на лицето, отложено от имунизации. Отлагане от имунизации се допуска за не повече от три месеца.
  Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от три месеца, се извършва с решение на областна специализирана комисия която заседава на територията на РЗИ Варна в  всеки нечетен месец от годината.

  3.2. След отпадане на медицинските противопоказания за провеждане на задължи- телните имунизации, ОПЛ започват/продължават  провеждането им по схеми, съобразени с Националния имунизационeн календар, възрастта на детето и инструкциите на производителя.

  4. Напомняме, че табулограмите се получават  от 5 до 10 число на месеца и се връщат до 26 число на текущия месец. Всички новозаписани деца идващи от друга област  се подават с макет 1-7 или  се вписват в табулограмите.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА


     Относно: Наредба за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система и Наредба за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ !


  Уведомяваме Ви, че във връзка с писмо на МЗ изх. №16-0023/05.04.2019 г. (вх. №03-349/08.04.2019 г.) отдел ПЕК, Дирекция НЗБ към РЗИ - Варна ще извършва тематичната проверка на изискваните в писмото данни, касаещи „Правилното планиране, прилагане и изразходване на биопродукти за провеждане на задължителните имунизации и реимунизации в детска възраст“, съгласно приложените по-долу таблици.

    Приложение: съгласно текста - 2 бр. таблици.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ


  Уведомяваме Ви, че в РЗИ - Варна е получена новата петкомпонентна ваксина Infanrix-IPV/Hib. Раздаването й ще бъде от 18 - 21.02.2019г. в РЗИ - Варна. Получаването на биопродукти от упълномощено лице става след представено пълномощно.

  Раздаването ще се извърши в отдел „ПЕК“ след предварително записани дата и час по телефона /665-220,665-227/.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА СМТЛ ОБЛАСТ ВАРНА


   27.12.2018г. Във връзка с § 50, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, обн. ДВ., бр. 91 от 2 ноември 2018 г., е необходимо да попълните и изпратите списъци с трите имена, единния граждански номер, адресите по местоживеене и месторабота на работещите в лечебното заведение зъботехници.

  Информацията да бъде изпратена на еmail: [email protected] в еxсel - формат.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ


   06.11.2018г. Уважаеми колеги,
  Уведомяваме Ви, че в РЗИ - Варна са получени ваксините Infanrix hexa и MMRvaxPro. Раздаването им ще бъде от 14 - 19.11.2018г. в РЗИ - Варна. Получаването на биопродукти от упълномощено лице става след представено пълномощно.

  Раздаването ще се извърши в отдел „ПЕК“ след предварително записани дата и час по телефона /665-220,665-227/.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ


    01.10.2018г. Във връзка с получено писмо № 16-00-29/26.09.2018г. на Министерството на здравеопазването Ви информираме следното:

  1. Считано от 01.10.2018г. първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на деца, родени след 01.10.2018г. следва да се извършва с шесткомпонентната ваксина Infanrix-hexa. Ваксината Pentaxim следва да се използва за първична имунизация на родените от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.

  2. Ваксината Engerix B ще се използва само в родилните домове и по изключение за първична имунизация на родените след 30.09.2018г.

  3. Ваксината Infanrix-IPV-HIB ( петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б ) ще се използва за реимунизация на деца от 16-месечна възраст. Информираме Ви, че в кратката характеристика на продукта не е упоменато, че е съвместима с използваната до момента в страната петкомпонентна ваксина Pentaxim при провеждане на първична имунизация.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ


    06.06.2018г. Във връзка с писмо на МЗ с рег. №16-00-29/27.11.2017г. и Наш вх.№26884/28.11.2017г. всички деца, родени до 31.12.2017г. се обхващат с ваксина Инфанрикс Хекса срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенца тип Б и хепатитБ. Моля в спешен порядък всеки ОПЛ да предостави в отдел ПЕК на РЗИ Варна списък с информация, съдържаща имена и ЕГН на децата, родени до края на 2017г и броя ваксина Инфанрикс Хекса, необходимо за довършване на имунизациите им в срок до 15.06.2018г.

  » НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА


    15.01.2018г. На вниманието на всички лекари за извънболнична медицинска помощ - индивидуални и групови практики за първична медицинска и дентална помощ, индивидуални и групови практики за специализирана медицинска и дентална помощ, МЦ, МДЦ, ДЦ, ДКЦ, СМДЛ и СМТЛ.

  Бланки за годишните отчети могат да се получат след 08.01.2018 г. в РЗИ - Варна, Дирекция “Медицински дейности”, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, ет 5, стая 511, тел.:052/665-275, г-жа В. Великова, г-жа Н. Дякова. Срокът за представяне на отчетите за 2017 г. в РЗИ - Варна е 11.02.2018 г.!!!

  Формуляри за годишно отчитане през 2018 г. на дейността на лечeбните заведения през 2017 г. може да изтеглите от тук »

  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ОТ ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА !


    03.11.2016г. Уведомяваме Ви, че в РЗИ - Варна са получени останалите количества ваксината ХЕКСАЦИМА, за обхващане на подлежащите деца до края на 2016 година.
  Раздаването и ще започне от 09.11. - 14.11.2016 г.в РЗИ - Варна. Прилагаме списък на ОПЛ които имат да получават ваксина. Получаването на биопродукти от упълномощено лице става след представено пълномощно.

   Раздаването ще се извърши в отдел „ПЕК“ след предварително записани дата и час по телефона /665-220,665-227/ от 04.11.2016 г.

  » НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА


    26.07.2016г. В РЗИ-Варна е получено план-разписание на УМБАЛ „Сити Клиник“ - гр.София за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалистите по „Здравни грижи“ през 2016 г., същото е качено и на интернет-страницата на лечебното заведение в раздел „Учебен отдел“. курсовете ще се провеждат през м. октомври и м. ноември на територията на УМБАЛ „Сити Клиник“ - гр.София.
    За повече информация:
  1. РЗИ-Варна, стая 521;
  2. УМБАЛ „Сити Клиник“ - гр.София, г-жа Аделина Викторова - тел. 02/903-8582; 0895/584-445.

  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ!


    08.02.2016г. Уведомяваме Ви,че във връзка с Писмо № 16-00-6/29.01.2016 г на Министерството на здравеопазването, относно обхващането с шесткомпонентна ваксина на родените от 01.12.2015г - 31.01.2016г. от 15.02 - 17.02.2016г.в РЗИ - Варна започва раздаване на шесткомпонентна ваксина / Хексацима /.Ваксината ще се прилага с по три приема.

   Раздаването ще се извърши в отдел „ПЕК“ след предварително записани дата час по телефона / от 10.02.2016 г. /

  » НА ВНИМАНИЕТО НА ДЕТСКИ И НЕВРОЛОГИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ И ИНФЕКЦИОЗНА КЛИНИКА


    15.12.2015г. ИНСТРУКЦИЯ ЗА НАДЗОР НА ОСТРИ ВЯЛИ ПАРАЛИЗИ И ПОЛИОМИЕЛИТ | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО КОДОВЕ, ВКЛЮЧВАЩИ ДИАГНОЗАТА ОВП  » ВНИМАНИЕ! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!


     Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт ( ДВ, бр. 39 от 2004 г. изм. и доп. в ДВ, бр. 32 от 02.04. 2013 г.) Ви предоставяме ИНФОРМАЦИЯ и БЛАНКА НА ПРОТОКОЛА за попълване.

  » НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ


    01.11.2015 г. Във връзка с повишаващата се заболяемост от остри респираторни инфекции, ви предоставяме информация в превод от Центъра за Контрол на Заболяванията - Атланта, САЩ.

  АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИТЕ В ДКЦ, МЦ И ЦСМП ПРИ СЛУЧАЙ, СЪМНИТЕЛЕН ЗА ГРИП

  АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРИ СЛУЧАЙ, СЪМНИТЕЛЕН ЗА ГРИП

  ВЗЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ БОЛНИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ГРИП