РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


ЗДРАВНИ БЮЛЕТИНИ, МОНИТОРИНГИ


» А Л Г О Р И Т Ъ М ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРИ СЛУЧАЙ, СЪМНИТЕЛЕН ЗА ГРИП

I. В Консултативно-диагностичния блок и спешното отделение:

  1. Лекарят извършва задълбочен преглед на болния и снема епидемиологична анамнеза за контакт с други болни и възможности за заразяване на рискови лица.

  2. При поставяне на диагноза „Грип” лекарят се придържа към клиничните и епидемиологични критерии (Приложение № 1) и основните симптоми на заболяването
    • остро начало;
    • фебрилитет;
    • суха кашлица;
    • мускулни болки.

  3. След оценка на обективното състояние на болния и тежестта на заболяването лекарят може да предостави антивирусен препарат за домашно лечение, като даде указания за:
    •спазване на т. н. “респираторен етикет” - при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа, която след това да се изхвърли в кошче за отпадъци; да се избягва докосването с ръце на очите, носа и уст
    • спазване на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;
    • носене на маска от болния и обслужващите го лица; маската следва да се сменя на всеки 3-4 часа;
    • изолация на болния при възможност в отделна стая, спазване на постелен режим, щадяща диета, почивка
    • насочване на пациента към ОПЛ за осъществяване на медицинско наблюдение. При необходимост се извършва консултация с инфекционист.

  4. Началник-отделенията, посочени в т. I, контролират правилното предоставяне на антивирусните препарати за домашно лечение на пациентите (срещу подпис на пациента). Определят лице, което отговаря за приемане на препаратите в отделението и за изготвяне на ежеседмична справка за изразходваните и налични количества.

  5. Лекарят насочва за хоспитализация болните с тежка клинична картина на грип към инфекциозно отделение.
При наличие на усложнения (пневмония и др.) насочва пациента към подходящото отделение съобразно вида на усложнението.
Лицата, които са изложени на най-висок риск от усложнения са:
    • Деца под две годишна възраст;
    • Лица над 65 години;
    • Бременни жени;
    • Лица с определени хронични заболявания - хронични белодробни (включително астма), сърдечносъдови (с изключение на хипертония), бъбречни, чернодробни, хематологични или метаболитни (включително диабет);
    • Имуносупресирани, включително поради прилагане на медикаменти или носителство на ХИВ;
    • Болни от заболявания, компрометиращи респираторните функции;
    • Пациенти с висока степен на затлъстяване и придружаващи заболявания, които водят до риск от усложнения при грип. II. В Стационарния блок:

  1. Началник-отделението осигурява условия за изолация на болния и спазване на противоепидемичния режим в отделението.

  2. Потвърждаването на диагноза „Грип” се извършва с вирусологично изследване (Приложение № 2).

  3. Началник-отделението контролира правилното използване на антивирусните препарати за стационарно лечение на пациентите, съгласно указанията на МЗ и по преценка на лекуващия лекар.

  4. Началник-отделението определя лице, което отговаря за приемане на препаратите в отделението и изготвяне на ежеседмична справка за изразходваните и налични количества. III. В лечебното заведение за болнична помощ при обслужване на пациенти, съмнителни за грип се съблюдават следните противоепидемични изисквания:
    • използване на лични предпазни средства (маски, престилки, ръкавици) при обслужване на пациентите;
    • извършване на хигиенна дезинфекция на ръцете след манипулации, прегледи, сваляне на ЛПС и пр.;
    • изхвърляне на всички използвани консумативи (кърпички за еднократна употреба, маски и пр.) в съдовете за опасни болнични отпадъци;
    • провеждане на стриктна текуща дезинфекция във всички помещения;
    • редовно проветряване на кабинета; IV. При необходимост се извършва консултация с епидемиолозите от РИОКОЗ за организиране на противоепидемични мерки.

Алгоритъмът можете да изтеглите от тук»

 

 

Дирекция „Надзор на Заразните болести”
РИОКОЗ Варна