РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

 
05.07.2019г. Информация за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 15.06.2019 г. – 30.06.2019 г. от мониторинга на РЗИ-Варна, може да прочетете тук. »

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
05.07.2019г. РЗИ-ВАРНА, на основание чл.14 от НПKДС и Заповед РД-15-08-9/04.07.2019 обявява конкурс: за длъжността - ИНСПЕКТОР, Дирекция “Надзор на заразните болести”, отдел “Противоепидемичен контрол”

» СЪОБЩЕНИЕ

 
28.06.2019г. На 11.06.2019г. в бр. 46 на Държавен вестник е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до влизането в сила на постановлението (11.06.2019г.), имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване в едномесечен срок до 11.07.2019г. включително.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 
07.06.2019г. В РЗИ-Варна постъпи писмо на електронната поща с вх. №03-490/06.06.2019 г. от г-н Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, относно изпълнението на разпоредбите на чл.98 от Закона за лечебните заведения (в сила от 01.04.2019 г.).
В тази връзка е необходимо в срок до 13.06.2019г. да предоставите на посочените по-долу електронни пощи следната информация .... Повече - прочетете тук >>>

Утвърден ценоразпис - образец

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 
05.06.2019г. Уважаеми колеги, във връзка със съобщението от 08.05.2019г. за новата тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, промяната в реда на регистрация и новата банкова сметка, Ви уведомяваме, че Административни услуги:
  • 1335 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища
  • 1659 - Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища
имат нови процедури и форми на заявяване:

нова бланка за регистрация 2 | нова бланка за промяна 3 | нова бланка за промяна 3a

Напомняме за новата Банкова сметка на ИА „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа на таксите:
IBAN: BG61BNBG96613100130101
BIC: BNBGBGSD
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗЪБОТЕХНИЦИ В ОБЛАСТ ВАРНА

 

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОМОЩНИК – ФАРМАЦЕВТИ В ОБЛАСТ ВАРНА

 

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 
08.05.2019г. Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че с ПМС № 88 от 24.04.2019 г. е приета нова тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
Тарифата е обнародвана в Държавен вестник бр. 35 от 30.04.2019 г.
Банковата сметка на ИА „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа на таксите е:

IBAN: BG61BNBG96613100130101
BIC: BNBGBGSD
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ОПЛ

 
26.02.2019г. На 25.02.2019г. в РЗИ-Варна, от Инфекциозна клиника към МБАЛ ”Света Марина”, бе съобщено за първи случай на морбили във Варненска област. Заболялата е жена на 40 годишна възраст. Припомняме на родителите ....>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
22.02.2019 г. Във връзка със създалата се епидемична ситуация с морбили в страната, Ви уведомяваме следното:

Всеки гражданин ( на възраст >18г.), който не е наясно със своя имунизационен статус спрямо морбили, може да го узнае чрез изследване на кръвна проба за титър на антителата (клас IgG) срещу морбили. Това може да бъде направено в немалко от лабораториите във Варна. При отрицателен титър или желание за имунизация/реимунизация, ваксината може да бъде поставена от ОПЛ на всеки и в Имунизационния кабинет на РЗИ-Варна, като биопродукта трябва да бъде закупен предварително от аптечната мрежа чрез заявка.

Припомняме на всеки, че ваксината е въведена след 1969г. Хората родени преди това могат да имат имунитет само, ако са преболедували от морбили.

» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОРБИЛИ

 
20.02.2019г. Уважаеми родители,
По повод на създалата се епидемична ситуация с морбили у нас, е необходимо Вашето съдействие, за да не допуснем разпространение на една тежка инфекциозна болест, която у неимунизираните лица често протича с усложнение, стигащи понякога и до инвалидизация. Информация за заболяването тук >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 
25.01.2019г. В РЗИ – Варна е получено писмо с вх. №03-76/18.01.2019 г. от Жени Начева – Заместник-министър на здравеопазването, относно: нова процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР). Подробна информация тук>>>

» ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ И ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

 
07.01.2019г. При подаване на документи за явяване на ТЕЛК лицата попълват заявление-декларация по образец във фоайето на първия етаж. Съгласно чл.57, ал.2 от ПУОРОМЕРКМЕ (ДВ бр.34/04.05.2010г.)документите са: Заявление-декларация – 2бр.или 1 бр. индигирано; Медицински протокол на ЛКК или медицинско направление на ТЕЛК от личен лекар – оригинал; Резултат от направени изследвания – копия; Последно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие; Протоколи на НОИ за извършено проучване на условията на труд, по повод професионално заболяване и трудова злополука, и разпореждане на НОИ за трудова злополука – оригинали; Други медицински документи – епикризи, преписи от истории на заболяването, преписи от съдебно-медицински протоколи и други – копия. Документите се приемат на първия етаж в сградата на РЗИ, стая 101.
Заявление-декларация

» ОБЩИ И СПЕЦИАЛИЦИАЛИЗИРАНИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ

 
07.01.2019г. Заповеди за ЛККомисиите се издават от РЗИ на основание на: чл.104, ал.1 от Закон за здравето и чл.7, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинска експертиза и на РКМЕ.
Предложение за състав на ЛКК
Предложение за промяна в състав на ЛКК

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА

 
03.01.2019г. На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ - индивидуални и групови практики за първична медицинска и дентална помощ, индивидуални и групови практики за специализирана медицинска и дентална помощ, МЦ, МДЦ, ДЦ, ДКЦ,СМДЛ и СМТЛ.

Формуляри за годишно отчитане през 2019 г. на дейността на лечeбните заведения през 2018 г. може да изтеглите от тук »
При липса на техническа или комуникационна осигуреност, бланки за годишните отчети могат да се получат в РЗИ - Варна, Дирекция “Медицински дейности”, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, ет 5, стая 511, тел.:052/665-275, г-жа Н. Дякова и г-жа Н. Стефанова.
Срокът за представяне на отчетите за 2018 г. в РЗИ - Варна е 01.02.2019 г.!!!

Напомняме Ви, че във връзка с чл. 20 на Наредба №2 на МЗ от 01.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на български граждани, е необходимо да изпратите обобщено сведение за броя на лекуваните чужденци по страни за 2018 г. в срок до 21.01.2019 г. по електронен път на електронния адрес на РЗИ – Варна: [email protected], като прикачен файл във формат Excel или на хартиен носител на адрес: гр. Варна, ул. “Брегалница” № 3.
Приложение във формат Excel: „Сведение за оказаната медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани през 2018 година”