РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ «

Профил на купувача


 » ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9091217 / 09.08.2019 г.

  
09.08.2019г. 09:58:21  Обществена поръчка № 9091217 / 09.08.2019г. на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, (AOP № 9091217) чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Периодични доставки чрез покупка на клинични, биохимични и химични реактиви, биопродукти, диагностични медицински изделия и лабораторни консумативи за нуждите на отдел ”Микробиология и вирусология” към Дирекция ”НЗБ”, отдел ”Санитарна микробиология” към Дирекция ”ЛИ”, отдел ”Медицинска паразитология” към Дирекция”НЗБ”, отдел ”Химични и физични изследвания” към Дирекция ”ЛИ” и отдел ”Радиационен контрол” към Дирекция “ОЗ” за периода- м. септември 2019 - септември 2020г.

Заповед | Документация

27.08.2019 г. 15:39:14 | Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - удължаване на обявата (AOP № 9091861) | Протокол за удължаване на общ. поръчка.

13.09.2019 г. 16:53:21 | ПРОТОКОЛ по чл.192 по ЗОП и чл.97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки


 » ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9088315 / 15.05.2019 г.

  
15.05.2019 г. 16:59:12 Обществена поръчка № 9088315 / 15.05.2019 г.на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, (AOP № 9088315 ) чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Услуги по комплексно почистване - ежедневно, седмично и основно на административни площи на РЗИ-Варна, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница” № 3, за периода м. юни 2019- м.юни 2020г.

Заповед | Документация

29.05.2019 г. 11:35:52 | Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - удължаване на обявата (AOP № 9088643)

06.06.2019 г. 17:33:22 | ПРОТОКОЛ по чл.192 по ЗОП и чл.97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

06.06.2019г. 17:33:58 | Протокол за отказ.

18.06.2019г. 16:48:23 | Сключен договор по AOP № 9088315


 » ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

  
29.11.2018г. 14:46:11  РЗИ - Варна обявява пазарно проучване с цел закупуване на компютърна техника по приложените във файла технически параметри. Фирмите, желаещи да участват могат да изпратят оферта в срок до 17ч. на 7.12.2018г. на e-mail адрес: [email protected], с пощенски оператор на адрес: Варна 9002, ул.Брегалница 3 или на ръка в звеното за административно обслужване: първи етаж, стая 27.

Образец с технически параметри (цените да бъдат с ДДС) | Корекция на Образеца с технически параметри (цените да бъдат с ДДС)


 » ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9081682 / 09.10.2018 г.

  
09.10.2018 г. 15:54:12 Обществена поръчка № 9081682 / 09.10.2018 г.на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, (AOP № 9081682) чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЗИ-Варна.

Заповед | Документация | Декларации | Техническа спецификация

22.10.2018 г. 11:57:32 | Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - удължаване на обявата (AOP № 9082164)

13.11.2018 г. 10:22:09 | ПРОТОКОЛ по чл.192 по ЗОП и чл.97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки


 » ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9078235 / 09.07.2018 г.

  
09.07.2018 г. 16:29:02 Обществена поръчка № 9078235 / 09.07.2018 г.на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, (AOP № 9078235) чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Периодични доставки чрез покупка на клинични, биохимични и химични реактиви, биопродукти, диагностични медицински изделия и лабораторни консумативи за нуждите на отдел ”Микробиология и вирусология” към Дирекция ”НЗБ”, отдел”Санитарна микробиология” към Дирекция”ЛИ”, отдел”Медицинска паразитология” към Дирекция”НЗБ”, отдел ”Химични и физични изследвания” към Дирекция ”ЛИ” и отдел ”Радиационен контрол” към Дирекция “ОЗ” на РЗИ-Варна, за периода м. август 2018 - август 2019г.

Заповед | Документация | Декларации | Писмо за съгласуване | Оферта | Техническа спецификация

24.07.2018 г. 09:47:25 | Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - удължаване на обявата (AOP № 9078797)

06.08.2018 г. 16:49:05 | ПРОТОКОЛ по чл.192 по ЗОП и чл.97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки


 » ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9076130 / 16.05.2018 г.

  
16.05.2018 г. 17:29:45 Обществена поръчка № 9076130 / 16.05.2018 г.на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, (AOP № 9076130 ) чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Услуги по комплексно почистване - ежедневно, седмично и основно на административни площи на РЗИ-Варна, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница” № 3, за периода м. юни 2018- м.юни 2019г.

Заповед | Документация

25.05.2018 г. 15:47:41 | Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - удължаване на обявата (AOP № 9076454)

30.05.2018г. 16:13:08 | Протокол на публична покана 9076454 / 25.05.2018 г.

06.06.2018г. 14:53:08 | Протокол за отказ.


 » ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9068179 / 11.09.2017 г.

  
11.09.2017г. 17:04:01 Обществена поръчка № 9068179 / 12.09.2017 г. за представяне на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 20, ал.3, т.2, и във връзка с чл.187, ал.1 от ЗОП, предвид правомощията си произтичащи от чл.9 т.3 и т.21 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции и във връзка с необходимостта от доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЗИ-Варна : 9068179
Заповед | Документация | Образци | Техническа спецификация

05.10.2017 г. 13:29:45 | Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - удължаване на обявата (AOP № 9068986)

16.10.2017г. 14:38:08 | Протокол на публична покана 9068986 / 05.10.2017 г.


 » ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  
08.06.2017 г. 16,20 ч. Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, (AOP № 9065090) чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Периодични доставки чрез покупка на клинични, биохимични и химични реактиви, биопродукти, диагностични медицински изделия и лабораторни консумативи за нуждите на отдели ”Микробиология и вирусология”, „ Медицинска Паразитология” и „Противоепидемичен контрол” към Дирекция ”НЗБ”, отдели ”Санитарна микробиология” и ”Химични и физични изследвания” към Дирекция ”ЛИ”, отдели ”Радиационен контрол” и „Дързавен здравен контрол към Дирекция “ОЗ” на РЗИ Варна (за периода юни 2017г.- юни 2018г.)

Заповед | Документация | Декларации | Обява | Оферта | Техническа спецификация

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - удължаване на обявата (AOP № 9065470)

07.07.2017г. 14:21:40 | Протокол от класиране по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП (AOP № 9065090) | Класиране

23.08.2017г. 15:41:51 | Сключени договори по AOP № 9065090


 » ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9050488 / 17.02.2016 г.

  
17.02.2016г. 15:45:01 Публична покана № 9050488 / 17.02.2016 г. за представяне на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП с предмет: Периодични доставки чрез покупка на клинични, биохимични и химични реактиви, биопродукти, диагностични медицински изделия и лабораторни консумативи за нуждите на отдели ”Микробиология и вирусология”, „ Медицинска Паразитология” и „Противоепидемичен контрол” към Дирекция ”НЗБ”, отдели ”Санитарна микробиология” и ”Химични и физични изследвания” към Дирекция ”ЛИ”, отдели ”Радиационен контрол” и „Дързавен здравен контрол към Дирекция “ОЗ” (за периода март 2016г.- март 2017г.) | Конкурсна документация

  19.02.2016г. 15:33:12 | Отговор на запитване вх. № 3259 / 19.02.2016 г. относно публична покана 9050488 / 17.02.2016 г. 

23.02.2016г. 14:26:05 | Отговор на запитване вх. № 3357 / 22.02.2016 г. относно публична покана 9050488 / 17.02.2016 г. 

16.03.2016г. 09:35:12 | Протокол на публична покана 9050488 / 17.02.2016 г.

16.03.2016г. 09:35:12 | Приложение 'Медикаменти' към протокола на публична покана 9050488 / 17.02.2016 г.

» ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

  02.04.2016г. 15:40:15 | Договори / 01.04.2016 г.  

  16.05.2016г. 11:02:23 | Изпълнение  


 » ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9049736 / 20.01.2016 г.

  
20.01.2016г. 13:31:04 Публична покана № 9049736 / 20.01.2016 за представяне на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП с предмет: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на територията на обект: Административна сграда на РЗИ-Варна с прилежащи към нея гаражни помещения и автопарк, с адрес: гр.Варна, ул.“Брегалница”№3. | Конкурсна документация

  27.01.2016г. 14:43:32 | Отговор на запитване вх. № 1489 / 26.01.2016 г. относно публична покана 9049736 / 20.01.2016 г. 

02.02.2016г. 17:14:35 | Протокол на публична покана 9049736 / 20.01.2016 г. 

» ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ


 » ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9038644 / 05.02.2015 г.

  
05.02.2015г. Публична покана 9038644 за представяне на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка чрез покупка на канцеларски материали, доставка и зареждане на тонери, необходими за дейността на РЗИ-Варна за 2015г.-2016г. по следните обособени позиции:
Позиция 1: Доставка на канцеларски материали
Позиция 2: Доставка на нови и съвместими тонери за копирна техника и принтери и зареждането им.
Позиция 3. Доставка на кламери - предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Позиция 4. Доставка на класьори - предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Позиция 5. Доставка на тетрадки - предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Позиция 6. Доставка на формуляри - предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Конкурсна документация | Протокол | Договори | Изпълнение

 » ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9038219

  
29.01.2015г. Със Заповед 53 от 29.01.15г. е оттеглена публична покана на РЗИ-Варна № 9038219/21.01.2015г., за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка чрез покупка на канцеларски материали, доставка и зареждане на тонери, необходими за дейността на РЗИ-Варна за 2015г.

 » ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9036042 / 14.11.2014 г.

  
14.11.2014г. Публична покана 9036042 за представяне на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка чрез покупка на медицинска апаратура за нуждите на Pегионална здравна инспекция - Bарна
Конкурсна документация | Протокол | Договор | Информация за документите по публичната покана | Изпълнение 2014-2015 г.

 » ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9035621 / 05.11.2014 г.

  
05.11.2014г. Публична покана 9035621 / 05.11.2014 г. за представяне на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Pегионална здравна инспекция - Bарна
Конкурсна документация  | Протокол | Договор | Информация за документите по публичната покана | Изпълнение

 » ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9034660 / 14.10.2014 г.

  
14.10.2014г.  Публична покана 9034660 / 14.10.2014 г. за представяне на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на клинични, биохимични и химични реактиви, биопродукти, диагностични медицински изделия и лабораторни консумативи за РЗИ - Варна за периода Ноември 2014г. - Октомври 2015г.
Конкурсна документация | Протокол | Договори за доставка 2014-2015 г. | Приложения към договорите | Изпълнение

Запитване относно публична покана 9034660 / 14.10.2014 г. 


 » ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9029478 / 20.05.2014 г.

  
20.05.2014г. Публична покана 9029478 / 20.05.2014 г. за представяне на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Услуги по комплексно почистване - ежедневно, седмично и основно на административни площи на РЗИ-Варна, находящи се в гр. Варна, ул. Брегалница, No 3
Договор за почистване. | Изпълнение 2015 г.

 » ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9028163 / 11.04.2014г.

  
11.04.2014г. Публична покана 9028163 / 11.04.2014г. за представяне на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи свързани с реконструкция и оборудване на санитарен възел за инвалиди на І етаж в сградата на РЗИ-Варна.

 » ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9027153 / 19.03.2014 г.

  
19.03.2014г. Публична покана 9027153 / 19.03.2014 г. за представяне на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка чрез покупка на канцеларски материали, доставка и зареждане на тонери, необходими за дейността на РЗИ-Варна.

 » РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ

  
24.01.2014г. Спечелил търга за изпълнител на обществена поръчка „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на територията на обект: Административна сграда на РЗИ-Варна с прилежащи към нея гаражни помещения и автопарк” с адрес гр.Варна, ул.”Брегалница”№3, е „АСО ТРЕЗОР-2М” ЕООД с предложена най-ниска цена.

 » ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9024498 / 08.01.2014 г.

  
08.01.2014г. Публична покана № 9024498 / 08.01.2014г. за представяне на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на територията на обект - Административна сграда на РЗИ-Варна.