РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ!

 
  РЗИ Варна предоставя дежурен телефон - 0885003992 за консултации и въпроси свързани с COVID–19.

Работно време за консултации:
От понеделник до петък от 8:30 ч. до 17:00 ч.


» E-MAIL ЗА ОТМЯНА НА КАРАНТИНА

  Електронен адрес на РЗИ Варна, на който можете да изпращате резултати от PCR и бърз антигенен тест направен до 24 часа след пристигането Ви от чужбина за отмяна на карантина: office@rzi-varna.com

» СЪОБЩЕНИЕ

 
08.04.2020г. РЗИ-Варна обявява издадената от инспекцията Служебна карта №68 на инспектор в отдел РК Виолета Христова за невалидна.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РАБОТОДАТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА

 
12.03.2020г. Aлгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID – 19, изготвен от експерти на НЦЗПБ.
По разпореждане на доц. Д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, с писмо с вх. № 03-263 / 10.03.2010г. – РЗИ – Варна, Ви предоставям следната информация:
Aлгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID – 19, изготвен от експерти на НЦЗПБ.
  Настоящата информация Ви предоставяме за сведение и предприемане на превантивни мерки.

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИТРАТИТЕ

 
 Какво трябва да знаем за нитратите, вредни ли са те и някои практически съвети....... тук »

» УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 98/2013

 
24.01.2017г. Поради налагащото се ограничение на достъпа до прекурсори на взривни вещества, с които може да се злоупотребява, включително прекурсорите, които могат да бъдат извлечени от смеси, предлагаме на Вашето внимание:
Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества
Както и други материали: Листовка ; Постер

» ЕЛЕКТРОННA УСЛУГA НА НАП, ДОСТЪПНA С КЕП НА РЗИ - ВАРНА

 
05.01.2017г. РЗИ Варна, в качеството си на възложител по ЗОП / орган по КАО, има възможност да използва е- услугата на НАП за подаване на искане за издаване на удостоверение съгласно чл. 87, ал. 10 от ДОПК от възложител по ЗОП и на искане за издаване на удостоверение съгласно чл. 87, ал.11 от ДОПК от компетентен орган по комплексно административно обслужване (КАО).

» СЪОБЩЕНИЕ

 
03.02.2016г. РЗИ - Варна обявява издадената от инспекцята Служебна карта №85 за невалидна.

» ПРОМЕНИ В РЕГЛАМЕНТИТЕ ЗА КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

 


» ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 
Нова важна информация за безопасността на хидроксиетилскорбяла съдържащи разтвори...

» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

 
Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 4 на Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15/2007 г., изм. и доп., бр. 36/2011 г., бр. 64/2012 г.), при отсъствие на дете от детска градина за повече от 30 дни, изследване за патогенни чревни бактерии се изисква само по епидемични показания.
При отсъствие на дете от детската градина за повече от два месеца задължително се прави само изследване за чревни паразити.


» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ НАМАЛЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА “ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН! НЕ ГО ЗАМЕНЯЙ ЗА ДРОГА”

 
 Във връзка с проект "Информирани и здрави" и Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора, Регионална Здравна Инспекция – гр.Варна предоставя пет филма:
• „Амфетамини или как да си стопим лагерите”
• „Екстази - бонбони за щастие или обратната страна на екстаза”
• „Хероин”
• „Кокаин - убиецът на богати”
• „Трева или как се играе без коз”
Филмите са ориентирани към младите хора, с цел повишаване информираността по отношение на вредите и последствията от употребата на психотропни вещества. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИ

 
 РЗИ Варна предоставя при необходимост следните услуги: Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ на заинтересованите граждани или организации участващи в производството по издаване на административния акт; Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическото или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга. За повече информация можете да влезете в „Каталог на услугите”.

» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ

 
 Във връзка с проект „Информирани и здрави” и Национална кампания за ограничаване на транспортния травматизъм, Регионална здравна инспекция – гр.Варна предоставя три филма:
• „Животът е с предимство”
• „Състезание с живота”
• „Път без изход”
Филмите са ориентирани към най-честите травми при управление на моторните превозни средства с несъобразена скорост, след употреба на алкохол и психотропни средства, при неспазване на правилата за движение по пътищата. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 
Във връзка с автоматичното прехвърляне на национален спешен телефон 150 към единен национален номер за спешни повиквания тел.112, Ви уведомяваме следното: Служебната комуникация между центровете за спешна помощ и останалите лечебни заведения след 01.10.2011г. следва да се осъществява на служебните външни телефони на ЦСМП в съответната област, като не се допуска използване на тел.150 за служебни цели. При необходимост от комуникация, свързана с осигуряване на специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни съставки и апаратура, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ, може да се ползват телефоните за връзка с дежурния експерт от Министерство на здравеопазването (ст.тел. 02/8050300 и моб.тел.0888334545), който да осигури координация и взаимодействие между ЦСМП и болничните заведения.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
Уведомяваме Ви, че резултатите от извършените изследвания във Вирусологична лаборатория на РЗИ–Варна се изписват на зелен талон, Бланка №119 a на МЗ от 1998 г. и талон на РЗИ. За да се използва като документ за работа или обучение в друга държава е необходимо да се легализира във фирми, предлагащи такава услуга.

» СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

 
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
могат да бъдат подавани на телефон 052/634023 - в РЗИ - Варна
на e-mail на инспекцията или в страницата на